REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.joel.com.pl

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w

ramach sklepu internetowego www.joel.com.pl.

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.

93 ze zm.).

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach

sklepu internetowego www.joel.com.pl.

5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.joel.com.pl., za

pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

6. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

zawarta pomiędzy firmą JOEL Katarzyna Kucharska prowadzącą sklep internetowy,

a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 17 lipca

2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204 ze zm.).

10. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów – ustawa z dnia 2 marca 2000 r.

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną

przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1225).

11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

adresem www.joel.com.pl.

2. Sklep internetowy działający pod adresem www.joel.com.pl. prowadzony jest przez

firmę JOEL Katarzyna Kucharska z siedzibą przy ul. Krajobrazowa 15, 62-811 Kościelna

Wieś, NIP 6182132353 adres do korespondencji: ul. Krajobrazowa 15, 62-811 Kościelna

Wieś

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez

stronę www.joel.com.pl.

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie

uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do

Internetu.

5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.joel.com.pl i jest

dostępny dla każdego w każdym czasie.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich

i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

7. Oferta dotycząca kolekcji zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do

wyczerpania zapasów.

8. Firma JOEL Katarzyna Kucharska zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów

znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów,

wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania

i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej

odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak

również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep

internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między

faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów

dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez

podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie

realizacji.

11. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym,

płatnością za pobraniem.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.joel.com.pl. można składać poprzez

formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.

2. Zamówienia może dokonać osoba, która poda dane wymagane do realizacji zamówienia

lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.

3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów

wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych

do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we

wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub

anulowania złożonego zamówieni, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany

adresu wysyłki.

4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie

internetowym.

5. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do

koszyka.

6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta

zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez

sklep internetowy.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ – DOSTAWA

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas

składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.

2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości

każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez

Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie

w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00.

3. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować

się ze sklepem internetowym.

4. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie

informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części

złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania

na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie

całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku

przedpłaty na konto).

5. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po

zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.

6. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po

wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w

dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).

7. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 7 dni roboczych.

8. Koszty przesyłki ponosi Klient.

9. Dane do przelewu: JOEL Katarzyna Kucharska ul. Krajobrazowa 15, 62-8011 Kościelna

Wieś, numer konta: Idea Bank78 1950 0001 2006 8361 7967 0001 , w tytule przelewu

należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

10. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany

przez Klienta w formularzu zamówienia.

11. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy

dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie

powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności

listonosza lub kuriera.

12. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (rachunek).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient - będący konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie ustawy o ochronie niektórych

praw konsumentów - ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne

oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot

następuje tylko i wyłącznie po okazaniu i odesłaniu dowodu sprzedaży.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym towar został dostarczony Klientowi.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły,

ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien

nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: JOEL Katarzyna Kucharska

ul. Krajobrazowa 15, 62-811 Kościelna Wieś.

REKLAMACJE

1. JOEL Katarzyna Kucharska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów

Kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach

sprzedaży.

2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności

towaru z umową na adres e-mail sklep@bykatie.pl w tytule email wpisując REKLAMACJA.

3. Towar podlegający reklamacji należy przesłać na adres: JOEL Katarzyna Kucharska ul. Krajobrazowa 15, 62-811 Kościelna

Wieś wraz z dowodem zakupu (rachunkiem)

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji – towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy,

a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) sklep internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny produktu

albo obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Klienta zaoferuje mu inny towar dostępny w sklepie internetowym.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Firma JOEL Katarzyna Kucharska prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy www.joel.com.pl.

2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki

wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny

usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia

bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby

nieuprawnione danych osobowych.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie

dla własnego użytku osobistego,

b. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego

prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci

Internet,

c. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np.

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,

d. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na

adres: sklep@bykatie.pl zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do

korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem

sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej

reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym

okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta w celu informowania

go o aktualnych promocjach i przecenach w Sklepie internetowym.

2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.

3. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą JOEL Katarzyna Kucharska a

Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o ochronie danych osobowych.


Wysyłka gratis

Za zakupy powyżej 300 zł wysyłamy za darmo

Pokaż się w ciuchach od nas na instagramie, facebooku, twitterze - użyj hashtag #bykatie
Dołącz do nas na portalach społecznościowych

by Katie to nowa polska marka, która ma swoją siedzibę w Kaliszu.

Produkujemy pełne kolekcje ubrań: począwszy od sukienek wieczorowych, sukienek komunijnych po kolekcje casualowe.

Zapraszamy do zapoznania sięz naszą ofertą.